Bậc quân tử

Có câu rằng: “Ta không biết thế nào là bậc quân tử, nhưng thấy người mọi chuyện đều sẵn lòng chịu thiệt, ắt là người đó. Ta không biết thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng thấy lợi là chiếm, chính là người này”.

Một người lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn ắt chẳng thể thoáng đãng, thường tính toán so bì chẳng dứt, cuối cùng người mệt mỏi lại là bản thân mình.

Một người biết chịu thiệt, nhường nhịn người khác, càng dễ giành được sự tín nhiệm và cơ duyên, càng dễ dàng tiến đến thành công. “Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”.

Trí huệ xử thế cao minh nhất của kiếp người chẳng gì bằng sự chân thành chất phác. Người tính trăm đường, chẳng bằng trời tính một nẻo.

Nhưng người thiện có thể bị người nạt, chứ nhất quyết không bị trời nạt. Kẻ ác, người sợ, trời không sợ. Người có thiện niệm, trời ắt bảo hộ người, chịu thiệt thòi sau này đắc phúc báo lớn hơn. Lòng người trung hậu, phúc tự tìm đến.