Không Có Sức Khoẻ Tất Cả Bằng Không

Làm người nhất định phải quý trọng sinh mệnh và sống tốt mỗi ngày. Đừng vì tiền mà bất chấp sức khỏe, đừng bị lợi mà bất chấp sinh mạng. Tiền không bao giờ kiếm hết, việc không bao giờ làm xong, bởi vậy phải biết tự lượng sức mình mới là trí tuệ. Biết đủ mới hạnh phúc.

Sai lầm lớn nhất của đời người là lấy sức khỏe để đổi lấy những vật ngoài thân;

Bi ai lớn nhất của đời người là lấy sinh mệnh đổi phiền não;

Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng sinh mệnh giải quyết những phiền phức mà mình gây ra!

Không có thứ gì có thể sánh bằng sức khỏe, bởi vậy hãy bảo vệ tốt sức khỏe của mình và trân trọng những gì đáng có. Hãy nhớ rằng:

Người thông minh là người hay chơi, hay vui vẻ, hay rộng lượng, hay hài hước;

Người ngu dốt là người hay vội, hay giận, hay phiền muộn, hay tăng ca;

Người có sức khỏe là người hay đi, hay vận động, hay rèn luyện, hay ôm;

Người vui vẻ nhất là người hay nói, hay cười, hay liên lạc.

Không có sức khỏe, tất cả bằng không

Do vậy, dù trong hoàn cảnh nào, mong các bạn hay luôn duy trì một sức khỏe thật tốt. Có sức khỏe là có tất cả. Chỉ cần có sức khỏe, mọi ước mơ hoài bão đều có ngày thành hiện thực.

Bởi vậy hãy trân trọng những gì đang có, đặc biệt sức khỏe. Đừng để đến khi đổ bệnh mới hối hận những lúc tàn phá sức khỏe chỉ vì những vật ngoài thân. Xin đừng tàn phá sức khỏe, bởi đó mới thực sự là của bạn!