Đồng Tháp: Triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(Thanh tra) - Ngày 12/5, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện để người dân biết, thực hiện.

Đồng thời, rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách, bảo đảm nguồn kinh phí chi trả kịp thời; khẩn trương tổng hợp kinh phí, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn nếu thiếu.

Các cơ quan, địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện; không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; tổ chức đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện.

Cảnh Nhật