Bùng binh Quách Thị Trang (1966)

Bùng binh Quách Thị Trang (1966)