DINH ĐỘC LẬP 1966

Dinh Độc lập được xây lên do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ...khởi công từ năm 1961 và hoàn tất vào năm 1966.