GIAI PHẨM XUÂN CANH TUẤT 1970

GIAI PHẨM XUÂN CANH TUẤT 1970 CỦA TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG