GIAI PHẨM XUÂN KỶ DẬU 1969

GIAI PHẨM XUÂN KỶ DẬU 1969 CỦA TRƯỜNG PHAN CHÂU TRINH