Hồ con rùa xưa (đài chiến sĩ)

Trên bưu ảnh có ghi Le Chateau d'eau - người Việt gọi là xa-ta-đô tức là tháp nước (hoặc thủy đài), đến 1921 thì người Pháp đã cho xây dựng một tượng đài ba binh sĩ Pháp bằng đồng với hồ nước nhỏ, để tưởng niệm binh sĩ Pháp trong trận Thế Chiến lần thứ nhứt. Do đó người địa phương thường gọi nó là Công trường Ba hình. Đến 1964 thì Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ và xây tháp mới, bây giờ còn một phần (thiếu tấm bia và con rùa chở bia tưởng niệm binh sĩ các nước đồng minh VNCH)