Hoá đơn và thuế gián thu

Thời trước mua máy may cũng được xuất hoá đơn và thuế gián thu qua hình thức dán con niêm trên hoá đơn.