Hộp diêm quẹt với bộ ảnh 12 con giáp

Hộp diêm quẹt với bộ ảnh 12 con giáp bán giá 4 đồng toàn cõi Việt nam xưa.