Lễ Khai Giảng trường Hồng Đức

Lễ Khai Giảng trường Hồng Đức