Nhật báo SÀI GÒN MỚI 1970

Nhật báo SÀI GÒN MỚI phát hành ngày 4.5.1970 ở Sài Gòn.