Thẻ ĐỘNG VIÊN TẠI CHỔ

Bạn nam sinh nào đã từng có được chiếc thẻ ĐỘNG VIÊN TẠI CHỔ nầy ?