TIỀN GIẤY 2 ĐỒNG THỜI VNCH

TIỀN GIẤY 2 ĐỒNG THỜI VNCH