Tiền giấy 5 đồng 1950

Tiền giấy 5 đồng phát hành thập niên 1950 thời Đệ I Cộng Hoà miền Nam Việt Nam.