Tờ giấy bạc 1 đồng

Tờ giấy bạc 1 đồng nầy có trị giá tuy nhỏ nhưng giá trị thì bền vững