Tờ giấy bạc 100 đồng 1955

Tờ giấy bạc 100 đồng nầy phát hành năm 1955