Trang bìa Đặc san xuân 1973 của Trường Pétrus Ký

Trang bìa Đặc san xuân 1973 của Trường Pétrus Ký được quay Ronéo.