Quan chức giàu bất thường, hỏi dân là ra ngay

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng để loại bỏ những cán bộ tiêu cực, tha hóa, giàu nhanh bất thường, nhiều nhà, nhiều đất thì chỉ dựa vào bộ máy của Đảng, Nhà nước là chưa đủ, mà phải dựa vào ý kiến của nhân dân.

Kể từ khi chúng ta đổi mới tới nay, với cái gọi là phát triển kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường đòi hỏi phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và tập thể. Song, nhiều người khi ở vào cương vị đứng đầu đã không giải quyết tốt mối quan hệ này. Nhiều người sau khi được bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, có quyền lực thì thay vì phục vụ nhân dân, đất nước, bắt đầu vun vén cho bản thân, gia đình. Và nó trở thành nguyên nhân của hành vi tham nhũng, chạy chức chạy quyền, mua quan bán chức, chạy luân chuyển, chạy quy hoạch rồi thậm chí cả chạy tội...